Oude melkfabriek Velsen-Noord

  • Oude melkfabriek Velsen-Noord 0

In Velsen-Noord is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. Recentelijk is  er tegenover de oude melkfabriek een brede school gebouwd. Logisch dat de sloop van de voormalige melkfabriek hierop aansloot. Hierdoor ontstaat er ruimte voor zogenaamde kleinschalige bedrijfsvoering. Op zich een prachtige locatie aan het Noordzeekanaal.

Om de locatie geschikt te maken voor haar nieuwe bestemming heeft de gemeente Velsen HB Adviesbureau gevraagd haar te ondersteunen bij dit proces. Vele aspecten spelen een rol om deze sloopklus goed te laten verlopen. De 30 meter hoge schoorsteen moest gespaard blijven daar deze fungeert als zendmast voor een drietal data-/telecomaanbieders. Een constructieve uitdaging. Trillingen tijdens de uitvoering moesten dan ook gemonitord worden. Voor de sloop van de kelders was bemaling benodigd. Echter, in de directe omgeving is een ernstige bodemverontreiniging aanwezig. Een  gedegen bemalingsadvies was derhalve noodzakelijk om ook dit goed te beschouwen. Het uitvoeren van nader bodemonderzoek maakte ook onderdeel uit van onze opdracht. En het gebied was aangemerkt als verdacht gebied ten aanzien van niet gesprongen Conventionele Explosieven (CE’s). In nauwe samenwerking en afstemming met een gespecialiseerd bureau is hiertoe een protocol opgesteld om enerzijds het onderzoek af te stemmen op de sloopwerkzaamheden en anderzijds om tijdens de uitvoering veilig te kunnen werken. Al deze randvoorwaardelijke informatie en de resultaten van een  zeer uitvoerige inventarisatie van de (bij)gebouwen en terreinverhardingen is verwerkt in een bestek.

Tijdens de uitvoering van de sloop verzorgde HB Adviesbureau ook het toezicht en voeren de directie.