Sanering in Krommenie

  • Sanering in Krommenie 0
  • Sanering in Krommenie 1
  • Sanering in Krommenie 2
  • Sanering in Krommenie 3
  • Sanering in Krommenie 4
  • Sanering in Krommenie 5

Op de locatie Heiligeweg 2-52 en Eikenlaan 89 te Krommenie moest een winkelcomplex (waaronder een Dekamarkt) met bovenliggende appartementen te gerealiseerd worden. HB Adviesbureau is ingeschakeld om te beoordelen of de locatie ten aanzien van de bodem zonder problemen aangekocht kon worden en hoe de locatie ten aanzien van een grote hoeveelheid grondverzet het meest economisch ontwikkeld kan worden.

In het voortraject zijn diverse bodemverontreinigingen geconstateerd die beperkingen opleverden voor de ontwikkeling. Dreef Beheer heeft HB Adviesbureau gevraagd om alle milieugerelateerde zaken verder op zich te nemen, ten einde de ontwikkeling te realiseren.

Bodemonderzoek heeft aangetoond dat op de locatie diverse verontreinigingen aanwezig waren waaronder een verontreiniging met VOCl-producten. De omvang van deze verontreiniging is door HB Adviesbureau in kaart gebracht met behulp van MIP (Membrane Interface Probe). MIP is een geavanceerde en kostenbesparende techniek waarbij verontreinigingen met vluchtige (gehalogeneerde) organische verbindingen in de bodem worden gescreend. De screening wordt uitgevoerd met een standaard sondeerconus met de MIP-probe, welke een continue screening geeft van de bodem op vluchtige organische verbindingen. Naar aanleiding van de resultaten van de MIP heeft HB Adviesbureau een verificatie uitgevoerd middels een meetnet van peilbuizen, welke tot een maximale diepte van 20 meter zijn geplaatst.

Door HB Adviesbureau zijn namens de opdrachtgever alle benodigde vergunningen geregeld en is er een overkoepelend saneringsplan opgesteld om alle beperkingen voor de geplande ontwikkeling weg te nemen. Onderdeel van het saneringsplan is een saneringsonderzoek, waarbij diverse saneringsvarianten van (in-situ) bodemsanering nader zijn uitgewerkt (ROSA). Vanwege de hoge verwachtingswaarde van archeologische vondsten, is op speciaal verzoek van de stadsarcheoloog in het saneringsplan expliciet aandacht besteed aan de uitvoeringsmethode van de sanering. HB Adviesbureau heeft voorts de aanbestedingsprocedure begeleid en een gunningadvies opgesteld. De sanering van de VOCL-verontreiniging en de overige verontreinigingen zijn apart aanbesteed.

De sanering van de diverse verontreinigingen (eerste fase) is onder milieukundige begeleiding van HB adviesbureau conform de BRL-6001 afgerond.

De daarop volgende in-situ bodemsanering van de VOCl-verontreiniging werd geschat op maximaal 5 jaar. HB Adviesbureau blijft actief bij de sanering betrokken tot ook deze fase van het traject is voltooid.