Ecologische verbindingszone

Discipline: Natuurontwikkeling
  • Ecologische verbindingszone  0

De Heilooër  Zeeweg was aangewezen als ecologische verbinding tussen het duingebied en het Heilooër bos (Nijenburg). Hiertoe is een ecologische en hydrologische analyse gemaakt van het gebied welke de basis heeft gevormd voor de inrichting van de ecologische zone.

Het gebied is ingericht enerzijds als nat schraalgrasland. Anderzijds werd in de lengterichting van het gebied een waterpartij aangelegd die dicht bij de duinen het karakter heeft van een meanderende ‘duinbeek met breed stroombed’ en meer landinwaarts het karakter van een ‘duinwater voerende sloot’. De diverse vegetaties kunnen tot ontwikkeling  komen en voor een prachtig leefgebied voor vele insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren zorgen.

HB Adviesbureau vertaalt in opdracht van de gemeente Bergen, de tijdens de analyse gemaakte keuzes naar een uitvoerbaar ontwerp.  Het uitgangspunt was de aanleg van de waterlopen, verdiepingen en verontdiepingen te realiseren met een gesloten grondbalans. Hiertoe wordt het gehele ontwerp met behulp van het softwarepakket Civil 3D opgepakt. Civil 3D maakt het mogelijk om snel en nauwkeurig inzichtelijk te krijgen waar grond vrij komt en waar dit kan worden herplaatst. Aanpassingen aan het ontwerp kunnen snel worden doorgevoerd en doorgerekend.  Ook kunnen eenvoudig dwarsprofielen gegenereerd worden. Tijdens de realisatie kan het 3D bestand voorzien van GPS-data ingelezen worden in het besturingssysteem van de grondverzetmachine.
Het 3D ontwerpen vergt een andere benadering dan het traditionele 2D. Voor cultuurtechnische projecten waar veel grondverzet mee gemoeid is, is het een perfect hulpmiddel.