Natuurvriendelijke oevers Alkmaar

  • Natuurvriendelijke oevers Alkmaar 0
  • Natuurvriendelijke oevers Alkmaar 1

Het project bestaat uit een vijftal watergangen waar de huidige oever omgevormd dient te worden naar een natuurvriendelijke oever. Het gaat om de Hoevervaart, de Houtvaart en de Steesloot in de woonwijk Hoefplan, de Rekerdijk in de woonwijk Huiswaard, de Dijkstalsloot in de woonwijk Het Rak, de Staalsloot in de woonwijken Hoorn noord en zuid en de Somersloot in de woonwijk Daalmeer.

Het maken van natuurvriendelijke oevers is één van de maatregelen uit het waterplan Alkmaar dat in 2002 is vastgesteld. Het waterplan is gezamenlijk door de gemeente Alkmaar en het Hoogheemraadschap opgesteld. Het belangrijkste doel van het waterplan is te komen tot of het scheppen van randvoorwaarden voor een aantrekkelijk, veilig en gezond watersysteem nu en in de toekomst. De natuurvriendelijke oevers dienen een meerwaarde te worden voor flora &fauna en de woonomgeving (belevingswaarde) en de waterkwaliteit te verbeteren.

HB Adviesbureau heeft in eerste instantie de bestaande situatie geanalyseerd en een aantal onderzoeken uitgevoerd zoals bodemonderzoek en flora en fauna onderzoek. Vervolgens zijn de ontwerpen opgesteld. De gemeente Alkmaar hecht veel waarde aan bewonersparticipatie. Hiertoe zijn de ontwerpen middels plankaarten, doorsnedes en 3D animaties tijdens inloopavonden aan de bewoners getoond. De informatie van deze avonden zijn in overleg met de gemeente verwerkt tot definitieve ontwerpen. De ontwerpen zijn vervolgens technisch uitgewerkt, is een bestek opgesteld en zijn kostenraming gemaakt.