Plannen volgens LEAN

De gemeente Hoorn heeft aan HB Adviesbureau opdracht verleend voor de engineering van het vervangen van de riolering in de Poldermolen en Weidemolen in de woonwijk Molenwijk te Hoorn.

In deze wijk is ca. 35 jaar geleden een gescheiden rioolstelsel aangelegd waarbij het DWA riool bestaat uit asbestcement buizen. Vanwege opgetreden ongelijkmatige zettingen in het terrein is de riolering plaatselijk ernstig verzakt met als gevolg dat op diverse plaatsen het asbestcement riool is ingestort waardoor er al diverse noodreparaties zijn uitgevoerd. De gemeente Hoorn heeft de beslissing genomen om in de gehele woonwijk het gescheiden rioolstelsel te vervangen. De werkzaamheden worden in 7 fasen uitgevoerd. 

De 3e fase betreft het vervangen van de riolering in de Poldermolen en de Weidemolen. De 1e fase van het project is tevens door HB voorbereid en wordt nu aanbesteed. Op dit moment zijn we bezig met de engineering van de 2e fase. Zowel de engineering van de 1e fase als de 2e fase zijn 1 op 1 aan HB gegund. De 3e fase is onderhands aanbesteed met EMVI-criteria. De beoordeling van het plan van aanpak was hierin maatgevend. In het plan van aanpak hebben wij voorgesteld om het engineeringproces samen LEAN te plannen. De gemeente Hoorn heeft na gunning te kennen gegeven hieraan graag te willen meewerken. 

Met LEAN wordt de planning van het gehele engineeringstraject beter gestroomlijnd. Alle vakdisciplines weten wat hun aandeel is in het ontwerp- en engineeringproces, weten wat er van hun verwacht wordt en op welk voor termijn. Dit geldt zowel voor alle vakdisciplines bij het adviesbureau als bij de opdrachtgever. Op deze manier worden faalkosten c.q. verspillingen gereduceerd.

Op 28 februari jl. heeft er op het kantoor van HB een eerste kennismakingsronde plaatsgevonden waarbij door middel van een korte presentatie door Rens Groeneveld, ervaringsdeskundige op gebied van LEAN plannen, duidelijk is gemaakt wat LEAN nu werkelijk inhoudt. En een ieder heeft huiswerk meegekregen.

Vervolgens heeft 8 maart jl. op het gemeentehuis van gemeente Hoorn de echte planningssessie plaatsgevonden. Hierbij waren alle betrokken medewerkers van de gemeente Hoorn en HB aanwezig. Dus niet alleen de projectleiders maar ook de riool- en groenbeheerder, de werkvoorbereiders, milieuadviseur, e.d. En bij alles wat nieuw is, was hier en daar wel wat scepsis over het nut van een dergelijke planningssessie. Maar al snel deed iedereen volop mee in het planningsproces en heeft een ieder dit als zeer nuttig ervaren. 

Het resultaat is nu een planning waarin iedere betrokkene zijn/haar rol kent, weet wanneer er binnen de planning werkzaamheden van hem/haar verwacht worden, weet wat het effect is als iemand zich niet aan zijn afspraak kan houden en hoe hij/zij daarin dan pro-aktief actie in kan ondernemen naar overige projectteamleden. Verspilling c.q. faalkosten worden zo tot een minimum gereduceerd. En het is prachtig om te zien hoe er echt samen wordt gewerkt met als doel het proces zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen voor beide organisaties.