C.F.Zeilerboulevard Bergen aan Zee

De gemeente Bergen besloot om de C.F. Zeilerboulevard te herinrichten vanwege de verouderde inrichting en problemen met de verkeersstromen. De rijbaan was te smal voor auto’s en fietsers, de parkeerbewegingen zorgden voor een stagnatie in de verkeersdoorstroming, het voetpad was smal waarbij obstakels het nog smaller maakten, en de materialisatie was verouderd. Vanwege de grote hoogteverschillen was de afvoer van hemelwater niet optimaal.

De uitdaging voor de landschapsarchitect Maithe Vos was om een aantrekkelijk en sfeervol profiel op te stellen waar de auto, de fiets en de wandelaar een plek krijgen. Het uitgangspunt was daarbij dat de doorstroming werd verbeterd en de hoeveelheid parkeerplaatsen minimaal gelijk bleef. Om draagvlak voor het ontwerp te vinden bij de bewoners is met een klankbordgroep en later met de bewoners gesproken om alle keuzes voor te leggen en te bediscussiëren.

Bij de uitwerking is gekozen voor het toepassen van twee verschillende profielen; één op het brede gedeelte van de boulevard (de flaneerzone) en een tweede voor het overige gedeelte van de rijweg waar met name geparkeerd wordt. Daarbij is voor de gehele rijweg de verkeersrichting omgedraaid. Hierdoor wordt het dorp minder belast met rondrijdende mensen die dicht bij de strandopgangen op zoek zijn naar een parkeerplek.

In de flaneerzone is gekozen voor schuin parkeren aan één zijde van de rijweg. Hierdoor wordt de doorstroming zo min mogelijk gehinderd. De flaneerzone tussen de auto’s en de duinen is opgehoogd waardoor de zee weer zichtbaar is geworden voor de wandelaar. Het Hoogheemraadschap heeft hier goedkeuring voor gegeven. Het hoogteverschil is opgelost door een fraaie trappartij waarbij de onderste trede zo ontworpen is dat deze tevens als stootrand dient voor de auto’s.

Op het smalle deel van de boulevard is gekozen voor langsparkeren aan beide kanten van de rijbaan. Tevens is de rijbaan verbreed. Vanwege de vele voetgangersbewegingen langs de parkeervakken is er voor gekozen om het meubilair naar de rand van het duin te brengen in een brede band. Deze band dient als uitwijkmogelijkheid en als kering van duinzand. Zo blijft het voetpad vrij van obstakels.

Het nieuwe ontwerp biedt hiermee iedere gebruiker, automobilist, fietser en wandelaar, voldoende ruimte tijdens de drukke zonnige dagen. De kleur van de rijbaan en de parkeervakken zijn afwijkend, wat de boulevard bij rustige dagen een mooie uitstraling geeft. De parkeervakken aan de zeezijde liggen op hetzelfde niveau als het voetpad. Dit levert een lekker royaal voetpad op als er geen auto’s geparkeerd staan.

De twee strandafgangen zijn als bijzondere plekken vormgegeven. Met gebogen betonbanden zijn zitplekken gecreëerd voor de strandbezoekers. De kleurstelling van de banden is hetzelfde als de traptreden langs de boulevard. Voor de rijweg is gekozen om de oorspronkelijke gele klinkers terug te brengen. De parkeervakken en voetpaden hebben een deklaag gekregen die, in samenspraak met de klankbordgroep, speciaal voor dit project is samengesteld. Het kleurgebruik van alle elementen sluit goed aan bij de ligging in de duinen en aan het strand.

Door de nauwe samenwerking tussen de landschapsarchitect en de civieltechnisch werkvoorbereider zijn alle ideeën tot in detail nauwkeurig uitgewerkt en verwerkt in een bestek met bijbehorende tekeningen. Met name de vormgeving van de bijzondere elementen, zoals de trappartij, invalidenoprit en betonnen zitelementen vroegen om een goede detailuitwerking om de uitvoering goed te laten verlopen.

Nu het project is gerealiseerd kijken wij terug op een interessant en goedlopend proces dat heeft geresulteerd in een inrichting passend bij de identiteit van Bergen aan Zee.