Woonwijk Kruidenbuurt te Bergen klimaatbestendig gemaakt

De Kruidenbuurt in Bergen is in de jaren ‘60 gebouwd en is opnieuw ingericht. Het streven was dat de Kruidenbuurt een groene wijk blijft met voldoende variatie, zodat er voor iedereen wat te genieten valt; een speelveld voor de kinderen, mooie grote bomen op de velden en bloeiende planten en afwisselende flora en fauna.

Nieuwe riolering en wadi’s
Er is een zogeheten gescheiden stelsel aangebracht waarbij het regenwater apart wordt afgevoerd van het huishoudelijke afvalwater. Het hemelwater wordt naar de groene veldjes in de wijk gebracht en daar opgevangen in ondiepe laagtes (wadi’s), waarna het wordt opgenomen door de grond en ondergronds afgevoerd via drainage in de gehele wijk. Deze drainage zorgt er ook voor dat het grondwaterpeil op openbaar terrein wordt gereguleerd. In de gedeeltes van de wijk waar geen ruimte is voor wadi’s, wordt het water afgevoerd via de goten langs de straat en infiltrerende bestrating.

Groenplan
De grote, gezonde bomen zijn behouden, voor zover ze de riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden niet in de weg stonden. Bestaande heesters zijn vervangen of gedeeltelijk opnieuw ingeplant. Nieuwe, meer afwisselende beplanting is toegevoegd aan de grasvelden. Voor de bomen die vanwege de herinrichting gekapt zijn, zijnwaar mogelijk nieuwe bomen teruggeplant.

Parkeerplaatsen
Op een aantal plaatsen is gekozen voor een parkeerstrook langs de zijde van de woningen. Op deze strook kan men parkeren en blijft er toch voldoende ruimte over voor verkeer en blijven tevens de bermen groen. Naast deze parkeerstroken zijn er ook zo’n honderd parkeerplaatsen gerealiseerd. Op dit moment wordt er voornamelijk in de bermen geparkeerd.

Aanpassing openbare verlichting
Er zijn extra lichtmasten geplaatst en in de gehele wijk is LED-verlichting aangebracht

Burgerparticipatie
De plannen zijn in overleg met de wijkvereniging en een klankbordgroep met bewoners tot stand gekomen. Op grond van ingediende zienswijzen (zowel via inloopbijeenkomst, mail als telefonisch) zijn er aanpassingen doorgevoerd. Vervolgens zijn de plannen door B&W vastgesteld. De werkzaamheden zijn in twee fasen uitgevoerd. uitvoering van de werkzaamheden is de wijk in twee fasen verdeeld.