Rioolreconstructie Jewelweg Callantsoog

Discipline: Riolering
  • Rioolreconstructie Jewelweg Callantsoog 0
  • Rioolreconstructie Jewelweg Callantsoog 1
  • Rioolreconstructie Jewelweg Callantsoog 2
  • Rioolreconstructie Jewelweg Callantsoog 3
  • Rioolreconstructie Jewelweg Callantsoog 4
  • Rioolreconstructie Jewelweg Callantsoog 5
  • Rioolreconstructie Jewelweg Callantsoog 6
  • Rioolreconstructie Jewelweg Callantsoog 7

In opdracht van de gemeente Zijpe (thans gemeente Schagen) heeft HB Adviesbureau de engineering verzorgd voor de aanleg van een nieuw DWA-riool en HWA-riool in de Jewelweg en omgeving te Callantsoog.

In de Jewelweg en omgeving was een gemend rioolstelsel aanwezig welke in slechte staat verkeerde. Ook lag dit rioolstelsel gedeeltelijk op particulier terrein, wat de gemeente als een ongewenste situatie beschouwde. Gezien het huidige rioleringsbeleid is gekozen voor het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel om zodoende verhard oppervlak in de vorm van bestrating en dakoppervlak zo veel mogelijk af te koppelen. Het hemelwater op de bestrating en de daken wordt apart afgevoerd naar oppervlaktewater waardoor de waterzuiveringsinstallatie minder wordt belast.

Bij het ontwerp van het hemelwaterriool is rekening gehouden met de toekomstige herinrichting van het dorpsplein te Callantsoog welke een aanzienlijke belasting zou opleveren voor het aan te leggen hemelwaterriool.

Door HB Adviesbureau is de bestaande situatie ingemeten, zijn er de benodigde milieukundige onderzoeken uitgevoerd en is een bemalingsadvies opgesteld.

Tevens is bij de engineering de bovengrondse herinrichting meegenomen. De Jewelweg en de aanliggende wegen zijn ingericht als 30 km/uur zone waarbij de bestaande asfaltverharding is vervangen door een klinkerverharding. Tevens is het bestaande wegprofiel versmald en zijn er op de kruispunten markeringsvlakken aangebracht. Een bijkomende wens van de gemeente was dat het nieuwe inrichtingsontwerp tevens moest aansluiten bij het nieuwe ontwerp van het dorpsplein welke tevens in voorbereiding was bij HB Adviesbureau. Het nieuwe bovengrondse ontwerp is in goed overleg met gemeente en de dorpsraad van Callantsoog tot stand gekomen en gepresenteerd aan de bewoners.

De realisatie van het werk is aanbesteed op basis van EMVI. HB Adviesbureau heeft de gehele aanbestedingsprocedure begeleid.  Tijdens de uitvoering heeft HB Adviesbureau het dagelijks toezicht en de directievoering op de werkzaamheden verzorgd.