Groene Linten Haarlem

Pré Wonen heeft de ambitie uitgesproken om van de woonwijk De Groene Linten in Parkwijk te Haarlem weer een vitale en gewilde wijk te maken. Vitaal en gewild in die zin dat er weer sprake is van een prettig woon- en leefklimaat voor alle buurtbewoners. Dat zij, en andere toekomstige wijkbewoners, de keuze hebben uit een divers aanbod van woningen en voorzieningen en dat de wijkbewoner weer trots is op zijn wijk. Een wijk met een positief imago.

HB Adviesbureau heeft Pré Wonen geadviseerd en ondersteund bij de voorbereiding van de inrichting van de openbare ruimte en de aan te leggen infrastructuur. Het komt steeds vaker voor dat woningcorporaties naast de realisatie van woningen ook de verantwoording nemen voor het ontwerp en inrichting van de omliggende infrastructuur en openbare ruimte. Als advies- en ingenieursbureau treden wij hierin op als verlengstuk van de woningcorporaties. Onze uitgebreide kennis en expertise, en de grote bekendheid met het werken in en met de gemeente Haarlem, maakte dat wij veel toegevoegde waarde hadden.

Het project De Groene Linten is een binnenstedelijk herstructureringsproject. De bestaande 193 eengezinswoningen worden vervangen voor 183 eengezinswoningen en een levensloopbestendig appartementengebouw van 30 appartementen. De bouwwerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de periode van 2016 – 2020. De inrichting van de openbare ruimte wordt eveneens gefaseerd bouw- en woonrijp gemaakt. Dit vraagt tijdens de uitvoering in de coördinatie en afstemming met het bouwbedrijf veel aandacht.