Bouw- en woonrijp maken

Nieuwe woonwijken of bedrijfsterreinen worden vaak gefaseerd bebouwd. En daarmee ook gefaseerd bouw- en woonrijp gemaakt. Hierdoor is de voorbereiding veelomvattend, op
technisch vlak, maar ook als het om aansturing gaat. Het vraagt om een helikopterview, vooruitkijken, focus houden, kansen en risico’s overzien én grip houden op het budget. Onze projectleiders beheersen het proces en de techniek en maken projecten, samen met onze eigen technische adviseurs en ingenieurs en opdrachtgevers, tot een succes.

Bouwrijp maken

Bouwrijp maken is maatwerk en legt de basis voor een succesvol nieuwbouwproject. Wij doorlopen altijd een aantal belangrijke stappen. Allereerst kijken we hoe de grond geotechnisch en ook milieukundig is opgebouwd. Ligt er een mooie zandgrond of juist veen? Is de grond verontreinigd, hoe is de huidige waterhuishouding en is er water in de nabije omgeving? Hoe hoog ligt het terrein en  zijn er beschermde faunasoorten aanwezig? Ook onderzoeken we of er eventueel niet geëxplodeerde munitie uit het verleden aanwezig is. Ook moet de archeologische waarde worden onderzocht. Voor al deze onderdelen werken wij een vaste lijst van aandachtspunten af.

Vervolgens kijken onze adviseurs en ingenieurs naar het stedenbouwkundige ontwerp. Waar komen watergangen/sloten/vijvers, waar komen de wegen en parkeervoorzieningen, waar komt de riolering, waar komen de kabels en leidingen van de nutsbedrijven, waar wordt openbare verlichting aangebracht, hoe realiseren we een goede drooglegging etc.? Het geotechnisch bodemonderzoek leert ons of de ondergrond draagkrachtig genoeg is. Een cruciaal onderdeel in het gehele proces van bouwrijp maken. Is de ondergrond niet draagkrachtig genoeg dan moet deze worden voorbelast. Dat is uiteraard weer een belangrijke factor in de uitvoeringsplanning.

In het bouwrijp maken proces denken onze adviseurs en ingenieurs proactief mee, voeren berekeningen uit, vragen vergunningen aan, stellen rapportages op, houden een ramingsdossier bij en maken vanzelfsprekend de technische ontwerpen. Hierin vindt continu overleg plaats met diverse partijen als de projectontwikkelaar, gemeente, nutsbedrijven en waterschap.

Woonrijp maken

Woonrijp maken is de finishing touch. Het geeft een nieuwbouw project gezicht, uitstraling en kwaliteit mee. Vanuit het stedenbouwkundig plan denken wij mee in de materialisatie zoals verhardingen, straatmeubilair, speelvoorzieningen, verlichting, groenvoorzieningen e.d. We zorgen voor een juiste maatvoering, positionering en detaillering van wegen, fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen, groenstroken, bruggen en duikers. Onze landschapsarchitect kijkt altijd mee met de civieltechnische tekenaars om bij conflictsituaties die kunnen ontstaan tussen ontwerp en technische uitvoerbaarheid de juiste keuzes te maken. De uitvoering kan zo vlekkeloos verlopen. Ook voor het woonrijp maken houden we het budget scherp in de gaten.

 

Na het ontwerp- en engineeringsproces voor zowel het bouwrijp als woonrijp maken, vertalen we de technische ontwerpen naar een bestek. Dit kan een RAW-bestek zijn desgewenst aangevuld met EMVI-criteria.

 

Fullservice
Als onderdeel van GP Groot Infra en Engineering hebben we alle kennis en expertise in huis om projecten integraal aan te pakken. Van advies en engineering tot en met realisatie. U stelt de uitgangspunten op, wij zorgen voor de rest. Met onze helikopterview en de beschikbare kennis en ervaring van voorbereiding en uitvoering, houden we goed overzicht. We overzien kansen en risico’s, brengen focus aan, kijken slim vooruit en houden continu grip op het budget. Een extra voordeel voor u is dat u de volledige verantwoordelijkheid bij slechts één partij legt.

Onze projecten

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Peter Aalders, teamleider

Bel 088 472 06 00
of mail p.aalders@hbadvies.nl