Van sportcomplex naar woonwijk

Vroeger was er een groot voetbalveld, waar in het najaar de regenplassen op de middenstip stonden en hartje zomer de aanwezige bomen het blad lieten vallen, omdat het grondwater meer dan twee meter onder het maaiveld was weggezakt. Niet bepaald een ideale situatie.

Om te voldoen aan de grote vraag naar woningen, worden de vaak kleine groene vlekjes in een stedelijke omgeving opgeofferd. De realisatie van een inbreiding legt dan vaak grote druk op de waterhuishouding in de omgeving. In de specifieke situatie van het sportplex is het gelukt om met de verstedelijking geen extra druk te leggen op het watersysteem van de omgeving.

Vanuit de Waterwet wordt bij de ontwikkeling van een woningbouwplan de verplichting opgelegd om de toename aan verharding en daken te compenseren. HB Adviesbureau kijkt bij het aanbrengen van verhard oppervlak naar de mogelijkheid om regenwater tijdelijk op te slaan in de fundatie, zodat het aan de grondwatervoorraad kan worden toegevoegd. In deze specifieke situatie is geen plaats om ook het aanstormende water van de dakvlakken op te vangen, en is een DT-hemelwaterriool aangebracht om al het water dat niet nodig is voor het gebied, af te voeren naar het oppervlaktewater. Tot zover weinig nieuws onder de brandende zon.

In een tweetal kleine overhoeken van het te ontwikkelen gebied wordt het maaiveld verlaagd aangelegd en voorzien van een robuuste, aantrekkelijke en onderhoudsarme groenvoorziening. Zelfs bomen kunnen hierin een vaste plaats krijgen. In tegenstelling tot een Wadi, waarin slechts een beetje afstromend regenwater kan worden afgevangen, kan deze “raingarden” vanuit het hemelwaterriool tijdelijk tientallen tot honderden kubieke meters opslaan.

Om te zorgen dat ook bij relatief kleine buien de raingarden water krijgt, wordt nabij het uitstroompunt naar het oppervlaktewater een drempel in het hemelwaterriool aangebracht. Het water in de raingarden infiltreert binnen een dag naar de zandige ondergrond, zodat dit extra grondwater gelijkmatig over het gebied via de DT-riolering eventuele tekorten kan aanvullen. De drempel zorgt voor een evenwichtig peilbeheer. Dus niet alleen wordt wateroverlast voorkomen, het systeem vult ook watertekorten aan. Het woningbouwplan wordt daardoor uiterst klimaatadaptief.

Een drempel aanbrengen kan niet zonder een zorgvuldige dimensionering van het riool of kennis van de waterhuishouding in het betreffende gebied. Een niet goed uitgedachte aanleg kan immers leiden tot instabiele wegen, natte kruipruimten en niet in de laatste plaats overlast in de omgeving.
Heeft u een vraagstuk over wateroverlast of wilt u een bouwplan realiseren, dan helpen de praktische specialisten van HB Adviesbureau u graag verder.