Signaleer tijdig stikstof en voorkom risico's en vertraging

Voorkom vertraging in de uitvoering van een project door vroegtijdig een stikstofberekening uit te laten voeren en eventuele risico’s en vervolg stappen tijdig te signaleren.

Overal waar een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt (nieuwbouw, herinrichting sportvelden/woonwijk, vervangen van riolering, etc.) is het verplicht te onderzoeken of er stikstofdepositie (neerslag) plaatsvindt op een natura 2000 gebied. Emissie en daarna depositie van stikstof ontstaat o.a. bij verbranding van fossiele brandstoffen van motorvoertuigen. De nadelige effecten hiervan op de natuur dienen bepaalt te worden en getoetst of er een toestemming nodig is in het kader van de Wet Natuurbescherming. Met behulp van de AERIUS Calculator kan HB Adviesbureau de stikstofdepositie van uw project bepalen. Met een uitkomst van 0,00 mol/ha/jr wordt aangetoond dat het project geen vergunningsplicht heeft. Is de depositie van stikstof hoger dan 0,00 mol/ha/jr, dan dient er nader onderzoek worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden van intern en extern salderen of het uitvoeren van een voortoets.

HB Adviesbureau kan voor u een stikstofberekening uitvoeren en adviseren/ontzorgen over het vervolgproces.

Onze projecten

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Jolanda Visscher, adviseur

Bel 088 472 06 00
of mail j.visscher@hbadvies.nl