Riolering: van ontwerp tot beheer

Niet direct zichtbaar, wel ontzettend belangrijk. Riolering en daarmee ook stedelijk waterbeheer. Een goed ontwerp van een riool houdt rekening met de inrichting van de bebouwde omgeving én met de omstandigheden in de ondergrond. Het ontwerpen, berekenen, aanpassen en beheren van het rioolstelsel vraagt dan ook om maatwerk. Lokale kennis is daarbij ontzettend belangrijk. HB Adviesbureau heeft die lokale kennis. We zijn gevestigd in de omgeving. Bovendien hebben we volop kennis en ruime ervaring met de voorbereiding en realisatie van projecten.

Vanuit onze visie op rioolbeheer, verzorgen wij zelf graag de rioolinspectie. Want met een goede en zorgvuldige inspectie leggen we een sterke basis voor maatregelplannen, adviezen en beslissingen. We werken slim. Dat wat schoon is, hoeft niet verder te worden gereinigd. Dus voeren we vuil water zoveel mogelijk gescheiden af van regenwater, waar het bij de zuivering zo efficiënt mogelijk wordt gereinigd. Voor regenwater onderzoeken we de mogelijkheden om dit optimaal te benutten en vast te houden in de omgeving. Zo gaan we verdroging tegen. Alleen bij overlast voeren we regenwater af.

Natuurlijk stemmen we de capaciteit van de riolering af op de huidige situatie én op toekomstige ontwikkelingen zoals bebouwing. Ook houden we nadrukkelijk rekening met klimaatverandering; hevige buien, maar ook langdurige droogte. Vindt er renovatie plaats, ook dan gaan we toekomstgericht aan de slag. Samen met de gemeente kijken we naar mogelijkheden om het schone hemelwater af te koppelen, zodat ook bestaande woonwijken duurzamer en groener kunnen worden. Een groene omgeving vergroot de leefbaarheid en gaat hittestress tegen. En met een robuust ontwerp beperken we het onderhoud. Daarom betrekken wij bij voorkeur beheerders bij het ontwerpproces.

Innovatie
De rioleringswereld is continu in beweging. En dus zijn wij dat ook. We zoeken continu naar nog innovatievere en kosteneffectievere oplossingen. De impact op de omgeving van de aanleg van rioleringssystemen in open ontgravingen wordt steeds groter. Dit vraagt om creatief denken, buiten de gebaande paden naar oplossingen zoeken. Gestuurde boringen bieden daarin steeds vaker een uitstekend alternatief. Inmiddels hebben we ruime ervaring opgedaan met waterverbindingen door gestuurde boringen. Dagelijks zijn we bezig om theoretische kennis te koppelen aan praktische uitvoerbare adviezen en oplossingen. Daarmee maakt ons rioleringsteam het verschil.

HB Adviesbureau zorgt voor: 

  • Ontwerpen rioolstelsels en randvoorzieningen
  • Statistische en dynamische rioolberekeningen
  • Opstellen riolerings- en waterhuishoudingsplannen
  • Second opinions op GRP’s
  • Advies aanleg riolering middels open en gesloten frontboringen
  • Beheren riooldata
  • Beoordelen rioolinspecties
  • Opstellen beheer- en onderhoudsplannen en budgetten
  • Hydrologisch advies
  • Toezicht en directie

Onze projecten

Heeft u vragen of wilt u direct contact?
Stel uw vraag aan Bouke Klein, projectleider/adviseur

Bel 088 472 06 00
of mail b.klein@hbadvies.nl