Nes-Noord te Schagen

Bouw- en woonrijp maken plan Nes-Noord te Schagen (totaal ca. 460 woningen). het gedeelte Dorpsveld en Dorpsweide omvat ca. 275 woningen. Het opstellen van het civieltechnisch ontwerp betreft volledige bouw- en woonrijp maken, inclusief ontwerp rioleringen en drainage, verhardingen, groenvoorzieningen, openbare verlichting, voorzieningen t.b.v. huisvuilinzameling, ontwerp betonnen kunstwerken (bruggen en vaarduikers), houten damwanden en (vis)steiger, fiets-/voetbruggen en overige terreininrichting.

Bouwrijp maken bestaat ca. 3.910 m1 DWA+HWA riolering variërend van rond 160 t/m 500 mm inclusief ca. 93 betonnen of kunststof inspectieputten, hoofdrioolgemaal, ca. 10.850 m2 onverharde bouwweg, ca. 1.060 m2 prefab betonplaten bouwweg, 1 stuks betonnen verkeersbrug, 2 stuks betonnen vaarduiker inclusief keerwanden en 5 stuks betonnen plaatbruggen en aansluitende houten damwanden, 8 stuks fundaties t.b.v. betonnen kunstwerken.

Woonrijp maken bestaat uit ca. 10.250 m1 kantopsluitingen, ca. 11.540 m1 molgoten van betonstraatstenen, 86 m1 drempelelementen, ca. 19.600 m2 betonklinkerverhardingen, ca. 2.750 m2 tegelverhardingen, ca. 1.760 m2 asfaltverhardingen, 4 stuks fiets-/voetbruggen bestaande uit een combinatie van beton/staal/composiet, 1 stuks houten (vis)steiger met kunststof dekplanken, 5 stuks fundaties t.b.v. kunstwerken, 1 stuks houten keerstuw met toebehoren en divers terreinmeubilair. 140 Stuks lichtmasten inclusief ca. 2.260 m1 voedings-/aansluitkabels en OV meetverdeelkast.
260 Stuks bomen, ca. 2.500 m2 bosschage en ca. 1.700 m1 hagen inclusief groeiplaatsverbeteringen

Voor dit werk is opgeleverd:
• Volledige boven- en ondergrondse inventarisatie van het projectgebied;
• Benodigde berekeningen voor riolering, openbare verlichting (licht- en kabelberekeningen), verhardingen, geotechnische berekeningen en constructieberekeningen m.b.t. verkeers- en fiets-/voetbruggen vaarduikers en steigers;
• Tekeningen bestaande situatie, opbreek tekeningen, nieuwe situatie ondergronds, nieuwe situatie bovengronds, tekeningen waterbouwkundige kunstwerken, groenplan tekening, openbare verlichtingstekening, faseringstekeningen en milieukundige tekeningen;
• 2 x RAW-bestek t.b.v. aanbesteding met voorselectie procedure en notariële loting om te komen tot de beoogde 5 gegadigden;
• Diverse ramingen en directieramingen.