Het – op een juiste manier – onderzoeken van sportvelden in een vroeg stadium kan goed bijdragen aan het opstellen van onderhoud-, renovatie- en aanleg plannen (waaronder het bestek). De integrale werkwijze van HB Adviesbureau verhoogt de kwaliteit van dit advies en milieukundig onderzoek, wat aanzienlijke voordelen biedt voor gemeenten, sportverenigingen, aannemers en beheerders van buitensportaccommodaties.

Doordat HB Adviesbureau zowel veldwerkers als adviseurs op het gebied van sport én bodem in huis heeft kan er snel geschakeld worden.

Certificering
HB Adviesbureau voert al jaren een tal van verschillende bodemonderzoeken en/of saneringen uit en is gecertificeerd voor de protocollen BRL 1001, 1002, 2001, 2002, 2003, 2018, 6001, 6002, 6005 en 6006.

Onderzoeksstrategie
Bij verschillende onderhouds- en/of renovatiewerkzaamheden op sportvelden komt men in aanraking met de aanwezige materialen (infill of sporttechnische lagen) en grondsoorten.
HB Adviesbureau beschikt over de juiste kennis om te schakelen naar een goede onderzoeksstrategie. De mogelijk vrijkomende bouwstoffen en grond worden onderzocht op eventuele verontreinigingen en tevens wordt een advies afgegeven wat met de vrijkomende materialen gedaan kan worden. Dit sluit goed aan op een circulaire economie.

XRF-meter: de duurzame onderzoeker
Daarnaast kan aanwezige rubber infill onderzocht worden met XRF-metingen. De XRF-meter is een röntgen fluorescentie spectrometer die door middel van röntgenstraling de samenstelling kan meten van bijvoorbeeld zink (veel aanwezig in infill). Op deze manier is eenvoudig inzichtelijk te maken in hoeverre het infill zich heeft verspreid buiten de contour van het sportveld. De XRF-meter geeft direct een uitslag op locatie. Hierdoor kan afgezien worden van chemische analyses en de daaraan gekoppelde analysetermijnen. Gemeenten en (sport)verenigingen kunnen op deze manier invulling geven aan hun zorgplicht om verspreiding van infill te onderzoeken en voorkomen.

Ook kan HB Adviesbureau eventuele uitspoeling van infill of veroorzaakt door infill op oppervlaktewater onderzoeken, dit in het kader van de kaderrichtlijn water (KDW). Ook drainage wateronderzoek valt hieronder en kunnen wij monitoren.

Onze veldwerkers kunnen bij natuurgrasvelden direct een granulaire bemonstering doen. Hieraan wordt een advies gekoppeld over het bezanden van de toplaag of renovatie. Naast het onderzoek en advies kan HB Adviesbureau onderhouds- en/of renovatiewerkzaamheden breder oppakken en van A tot Z uitvoeren (van onderzoek, naar advies, ontwerp, bestek en engineering).