Natuurherstel Klein Doornen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

PWN was erg blij dat het deelproject Natuurherstel Klein Doornen, gelegen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, toegevoegd kon worden aan het in 2012 en 2013 met steun van LIFE+ en Provincie Noord-Holland gestarte overkoepelende project Noordwest Natuurkern. Dankzij gunstige aanbesteding, ook van de deelprojecten, kon dit deelproject worden toegevoegd aan het LIFE project.

De duinvallei Klein Doornen ligt midden in het duin, aan de oostrand van het projectgebied, en maakt geheel onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Op verschillende plaatsen is de vegetatie met de humeuze bovenlaag afgeplagd nadat eerst de houtige gewassen zijn verwijderd. Exotenbosjes en grote struiken zijn gekapt waarna het af te graven gebied is geklepeld. Sommige delen zijn slechts ondiep (25 cm.) ontgraven om de mogelijk aanwezige archeologie in situ te bewaren. Overige delen zijn omgevormd naar diepere vochtige gebieden (habitat Vochtige duinvalleien) en zijn er overgangen naar het droge duin (habitat Grijze duinen) gecreëerd. In totaal kwam circa 45.000 m3 plagsel en zand vrij. Binnen het project is eveneens circa 850 meter fietspad gerealiseerd.

HB Adviesbureau heeft in opdracht van PWN de gehele voorbereiding verzorgd en het project aanbesteding gereed gemaakt. De aanwezigheid van conventionele explosieven vroeg in het voorbereidingstraject veel aandacht. Tevens verzorgde HB Adviesbureau de benodigde partijkeuringen ten behoeve van de afzet van de vrijkomende materialen. Tijdens de realisatie voerde HB Adviesbureau de directie en hield dagelijks toezicht.