Groenstructuurvisie Medemblik

Per 1 januari 2011 gaan de gemeentes Medemblik, Wervershoof en Andijk fuseren in één grote gemeente Medemblik. Vooruitlopend op deze visie wordt al vast een groenstructuurvisie voor de nieuwe gemeente opgesteld door HB Adviesbureau.

Om het beleid van de verschillende gemeentes goed op elkaar af te stemmen is een visie voor de hele gemeente nodig. De Groenstructuurvisie geeft als beleidsstuk een omschrijving van de (gewenste) kwaliteit van het openbaar groen binnen de gemeente Medemblik. Op basis van dit beleidsstuk worden binnen de gemeente op een eenduidige manier uitspraken gedaan over het openbaar groen. Dit voor zowel bestaande als toekomstig te ontwikkelen groenvoorzieningen in de openbare ruimte. Op deze manier wordt inzicht gegeven in de huidige groenstructuur, de groenkwaliteit en de kansen die hiermee samenhangen. Anderzijds geeft de Groenstructuurvisie richting aan het beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen voor lange en korte termijn.

Op het hoge schaalniveau worden de belangrijkste structuurelementen gevormd door de historische linten in het buitengebied. Niet alle elementen in het buitengebied zijn in beheer bij de gemeente, andere beheer instanties zijn o.a. de provincie, het rijk en hhnk. In de structuur zijn deze lijnen wel bekeken, in de latere toepassing van onderhoud worden deze elementen niet meegenomen.

Na een analyse van de structuur is een toekomstvisie opgesteld en zijn kansen en knelpunten benoemd. Vervolgens zijn er richtlijnen en uitgangspunten voor inrichting en beheer opgesteld voor de beheersgebieden van de gemeente Medemblik.